ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ភ្នាក់ងារលក់និងអតិថិជនទាំងអស់អោយបានជ្រាបថាក្រុមហ៊ុនបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរម៉ោងចេញលទ្ធផលឆ្នោត4Dចាប់ពីថ្ងៃទី28 ខែកក្កដា ឆ្នាំ2017នេះតទៅគឺចំពោះឆ្នោត4ខ្ទង់ចេញលទ្ធផល3ដងក្នុងមួយថ្ងៃគឺនៅម៉ោង10:00នាទីព្រឹក 13:00នាទីថ្ងៃត្រង់  និងម៉ោង18:00នាទីយប់ ហើយចំពោះឆ្នោត2ខ្ទង់និង3ខ្ទង់គឺចេញលទ្ធផលមួយថ្ងៃ4ដង គឺនៅម៉ោង10:00នាទីព្រឹក, ម៉ោង13:00នាទីថ្ងៃត្រង់, ម៉ោង18:00នាទីយប់ និងម៉ោង19:30នាទីយប់។​ សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 070​ 83 18 10។សូមអរគុណ!

ជ្រើសរើសហ្គេម
ជ្រើសរើសថ្ងៃ

ម៉ោង 17:45

27 កក្កដា 2017

លេខជុំ : 2017-0603

ABCD
3 2 1 00 9 6 68 7 4 39 1 1 6
រង្វាន់លួងចិត្ត៣ខ្ទង់
ABCD
3 2 1
2 1 0
0 9 6
9 6 6
8 7 4
7 4 3
9 1 1
1 1 6
រង្វាន់លួងចិត្ត២ខ្ទង់
ABCD
3 2
2 1
1 0
0 9
9 6
6 6
8 7
7 4
4 3
9 1
1 1
1 6