ឆ្នោតWin6+គឺជាប្រភេទឆ្នោតឡូតូពិសេសដែលងាយលេងនិងងាយឈ្នះ។  លទ្ធផលឆ្នោតWin6+ នឹងធ្វើការចេញលទ្ធផល3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺ  ថ្ងៃអង្គារ  ថ្ងៃព្រហស្បហ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង 6:23 នាទីយប់ ហើយនឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមរយះគេហទំព័រ  និងហេ្វសប៊ុករបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសសំណាង 6លេខដែលក្នុងមួយលេខៗមាន2ខ្ទង់ក្នុងចំណោម40លេខដែលត្រូវចេញលទ្ធផលគឺពីចន្លោះ 01-40។ ឆ្នោតមួយខ្សែតម្លៃ 1000រៀល។  

ជ្រើសរើសហ្គេម
ជ្រើសរើសថ្ងៃ

8 ធ្នូ 2016

លេខជុំ : 2016-0393

ABCD
6 0 6 00 6 4 02 3 2 68 1 6 6
រង្វាន់លួងចិត្ត៣ខ្ទង់
ABCD
6 0 6
0 6 0
0 6 4
6 4 0
2 3 2
3 2 6
8 1 6
1 6 6
រង្វាន់លួងចិត្ត២ខ្ទង់
ABCD
6 0
0 6
6 0
0 6
6 4
4 0
2 3
3 2
2 6
8 1
1 6
6 6