សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នូវផលិតផលថ្មីមួយចំនួនទៀតគឺឆ្នោតកោស ភ្លាម! ឈ្នះភ្លាម! បើករង្វាន់ភ្លាម! ដែលមានច្រើនប្រភេទដូចជា ប្រភេទទី1 ការប្រណាំងទូក ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 1,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់​1,200,000 ប្រភេទទី2 វេទិកាបាល់ទាត់ ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ2,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់22,000,000៛។​​ ប្រភេទទី3 ក្បាច់គុនខ្មែរ ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 2,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់8,800,000៛។ ប្រភេទទី៤ មហាប្រគួតប៉េណាំងទី ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 4,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់80,000,000៛។

ជ្រើសរើសហ្គេម
ជ្រើសរើសថ្ងៃ

22 កុម្ភៈ 2017

លេខជុំ : 2017-0159

ABCD
9 0 0 56 9 8 43 9 6 91 3 3 7
រង្វាន់លួងចិត្ត៣ខ្ទង់
ABCD
9 0 0
0 0 5
6 9 8
9 8 4
3 9 6
9 6 9
1 3 3
3 3 7
រង្វាន់លួងចិត្ត២ខ្ទង់
ABCD
9 0
0 0
0 5
6 9
9 8
8 4
3 9
9 6
6 9
1 3
3 3
3 7