សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នូវផលិតផលថ្មីមួយចំនួនទៀតគឺឆ្នោតកោស ភ្លាម! ឈ្នះភ្លាម! បើករង្វាន់ភ្លាម! ដែលមានច្រើនប្រភេទដូចជា ប្រភេទទី1 ការប្រណាំងទូក ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 1,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់​1,200,000 ប្រភេទទី2 វេទិកាបាល់ទាត់ ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ2,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់22,000,000៛។​​ ប្រភេទទី3 ក្បាច់គុនខ្មែរ ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 2,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់8,800,000៛។ ប្រភេទទី៤ មហាប្រគួតប៉េណាំងទី ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 4,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់80,000,000៛។

instant lottery winner 8800000reil
4D slide show
Slide show5
winner 1200000reil
Winner 8800000reil
win6plus
Sea festival 2016
instant-lottery-winner-25042017
  ជ្រើសរើសហ្គេម
  ជ្រើសរើសថ្ងៃ

  29 មេសា 2017

  លេខជុំ : 2017-0357

  ABCD
  3 8 8 12 5 1 16 7 9 30 4 2 3
  រង្វាន់លួងចិត្ត៣ខ្ទង់
  ABCD
  3 8 8
  8 8 1
  2 5 1
  5 1 1
  6 7 9
  7 9 3
  0 4 2
  4 2 3
  រង្វាន់លួងចិត្ត២ខ្ទង់
  ABCD
  3 8
  8 8
  8 1
  2 5
  5 1
  1 1
  6 7
  7 9
  9 3
  0 4
  4 2
  2 3