ឆ្នោតWin6+គឺជាប្រភេទឆ្នោតឡូតូពិសេសដែលងាយលេងនិងងាយឈ្នះ។  លទ្ធផលឆ្នោតWin6+ នឹងធ្វើការចេញលទ្ធផល3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺ  ថ្ងៃអង្គារ  ថ្ងៃព្រហស្បហ៍ និងថ្ងៃអាទិត្យ វេលាម៉ោង 6:23 នាទីយប់ ហើយអតិថជនអាចចូលមើលលទ្ធផលឆ្នោតតាមរយៈគេហទំព័រ  និងហេ្វសប៊ុករបស់ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ។ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសលេខសំណាង 6លេខដែលក្នុងមួយលេខៗមាន2ខ្ទង់ក្នុងចំណោម40លេខដែលត្រូវចេញលទ្ធផលគឺពីចន្លោះ 01-40។ ឆ្នោតមួយខ្សែតម្លៃ 1,000រៀល។ 

ជ្រើសរើសហ្គេម
ជ្រើសរើសថ្ងៃ

21 មករា 2017

លេខជុំ : 2017-0063

ABCD
1 3 3 32 3 1 37 9 7 89 1 6 0
រង្វាន់លួងចិត្ត៣ខ្ទង់
ABCD
1 3 3
3 3 3
2 3 1
3 1 3
7 9 7
9 7 8
9 1 6
1 6 0
រង្វាន់លួងចិត្ត២ខ្ទង់
ABCD
1 3
3 3
3 3
2 3
3 1
1 3
7 9
9 7
7 8
9 1
1 6
6 0