ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តារអតិថិជនដែលមានបំណងយកឆ្នោតកីឡាជាតិទៅលក់បន្ត អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ023 912 345 និង023​ 987 654

ជ្រើសរើសហ្គេម
ជ្រើសរើសថ្ងៃ
ជ្រើសរើសពេល
លទ្ធផលឆ្នោត 4D (12 វិច្ឆិកា 2019, 8:00 pm, លេខជុំ 2019-1780)
ABCD
2 8 8 45 1 1 52 6 4 90 1 7 4
លទ្ធផលឆ្នោត 3D (12 វិច្ឆិកា 2019, 8:00 pm, លេខជុំ 2019-1780)
ABCD
7 0 69 3 08 1 92 6 3
លទ្ធផលឆ្នោត 2D (12 វិច្ឆិកា 2019, 8:00 pm, លេខជុំ 2019-1780)
ABCD
2 99 84 06 5
អ្នកឈ្នះ

លទ្ធផលឆ្នោតឡូតូ Win6+ ថ្ងៃទី 11 ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ2019 (ម៉ោង 3:15នាទី រសៀល) លេខជុំ: 2019-145។ រង្វាន់ទី1: ឈ្នះទឹកប្រាក់ 112,xxx$ up (ទឹកប្រាក់រង្វាន់ធំកើនឡើងរៀងរាល់) ផ្ទៀងផ្ទាត់ 6លេខគោល។ រង្វាន់ទី2: ឈ្នះទឹកប្រាក់ 5,000$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ 5លេខគោល+លេខសំណាង។ រង្វាន់ទី3:ឈ្នះទឹកប្រាក់ 500$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ 5លេខគោល។ រង្វាន់ទី4: ឈ្នះទឹកប្រាក់ 100$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ 4លេខគោល+លេខសំណាង។ រង្វាន់ទី5: ឈ្នះទឹកប្រាក់ 10$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ 4លេខគោល។ រង្វាន់ទី6: ឈ្នះទឹកប្រាក់ 5$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ 3លេខគោល+លេខសំណាង។ រង្វាន់ទី7: ឈ្នះទឹកប្រាក់ 1$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ 3លេខគោល។ រង្វាន់ទី8: ឈ្នះទឹកប្រាក់ 1$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ 2លេខគោល+លេខសំណាង។ *ចំណាំ: រាល់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់មិនគិតតាមលំដាប់លំដោយឡើយ៕ ព័ត៌មានបន្ថែម៖ 023 48 88 088/023 55 88 088/023 91 23 45/023 98 76 54 គេហទំព័រៈ http://www.nslottery.com/ ហ្វេសប៊ុកៈ https://www.facebook.com/nslofficialpage/07.10.2019

instant-lottery-winner-25042017
winner22000000reil
River Festival
អ្នកឈ្នះរង្វាន់ពីប្រភេទឆ្នោតកោស ការប្រណាំងទូក(3)
ឈ្នះរង្វាន់ឆ្នោតកោសប្រភេទវេទិកាបាល់ទាត់
ឈ្នះរង្វាន់ឆ្នោតកោសប្រភេទវេទិកាបាល់ទាត់