សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នូវផលិតផលថ្មីមួយចំនួនទៀតគឺឆ្នោតកោស ភ្លាម! ឈ្នះភ្លាម! បើករង្វាន់ភ្លាម! ដែលមានច្រើនប្រភេទដូចជា ប្រភេទទី1 ការប្រណាំងទូក ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 1,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់​1,200,000 ប្រភេទទី2 វេទិកាបាល់ទាត់ ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ2,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់22,000,000៛។​​ ប្រភេទទី3 ក្បាច់គុនខ្មែរ ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 2,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់8,800,000៛។ ប្រភេទទី៤ មហាប្រគួតប៉េណាំងទី ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 4,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់80,000,000៛។

ជ្រើសរើសហ្គេម
ជ្រើសរើសថ្ងៃ

26 មិនា 2017

លេខជុំ : 2017-0255

ABCD
5 3 7 03 4 5 88 3 8 60 6 6 8
រង្វាន់លួងចិត្ត៣ខ្ទង់
ABCD
5 3 7
3 7 0
3 4 5
4 5 8
8 3 8
3 8 6
0 6 6
6 6 8
រង្វាន់លួងចិត្ត២ខ្ទង់
ABCD
5 3
3 7
7 0
3 4
4 5
5 8
8 3
3 8
8 6
0 6
6 6
6 8