ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិបានចេញលក់ឆ្នោតឡូតូថ្មីដែលមានឈ្មោះថាឆ្នោត Win6+។ ឆ្នោត Win6+គឺជាប្រភេទឆ្នោតឡូតូពិសេសដែលងាយលេង និងងាយឈ្នះ។ អតិថិជនអាចជ្រើសរើសលេខសំណាង 6លេខដែលក្នុងមួយលេខៗមាន2ខ្ទង់ នៅក្នុងចន្លោះ01-40 ឆ្នោតមួយខ្សែតម្លៃ 1,000៛ អតិថិជនអាចមានឱកាសផ្ទៀងផ្ទាត់រង្វាន់8ដងហើយរង្វាន់ធំ(Jackpot) 6លេខគោលស្មើនឹង​450,723,200៛។ ឆ្នោត Extrawin អតិថិជនអាចជ្រើសរើសជាលេខទោលដែលមានតែ1លេខមាន2ខ្ទង់ ក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ1,000៛  ប៉ុណ្ណោះ។ ពេលដែលអតិថិជនជ្រើសរើសរួចហើយ យកលេខនោះទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយលទ្ធផលឆ្នោត Win6+ ដែលជាលេខសំណាងចុងក្រោយ។

ជ្រើសរើសហ្គេម
ជ្រើសរើសថ្ងៃ

25 មិថុនា 2017

លេខជុំ : 2017-0527

ABCD
2 5 6 56 8 8 46 1 5 51 1 1 6
រង្វាន់លួងចិត្ត៣ខ្ទង់
ABCD
2 5 6
5 6 5
6 8 8
8 8 4
6 1 5
1 5 5
1 1 1
1 1 6
រង្វាន់លួងចិត្ត២ខ្ទង់
ABCD
2 5
5 6
6 5
6 8
8 8
8 4
6 1
1 5
5 5
1 1
1 1
1 6