សេចក្តីជូនដំណឹង ថ្មីៗនេះក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិបានធ្វើការអភិវឌ្ឍន៍នូវផលិតផលថ្មីមួយចំនួនទៀតគឺឆ្នោតកោស ភ្លាម! ឈ្នះភ្លាម! បើករង្វាន់ភ្លាម! ដែលមានច្រើនប្រភេទដូចជា ប្រភេទទី1 ការប្រណាំងទូក ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 1,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់​1,200,000 ប្រភេទទី2 វេទិកាបាល់ទាត់ ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ2,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់22,000,000៛។​​ ប្រភេទទី3 ក្បាច់គុនខ្មែរ ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 2,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់8,800,000៛។ ប្រភេទទី៤ មហាប្រគួតប៉េណាំងទី ដែលលក់មួយសន្លឹកតម្លៃ 4,000 ហើយអាចមានកាសឈ្នះទឹកប្រាក់រហូតដល់80,000,000៛។

ជ្រើសរើសហ្គេម
ជ្រើសរើសថ្ងៃ

27 ឧសភា 2017

លេខជុំ : 2017-0441

ABCD
0 8 8 40 5 1 73 7 7 49 9 7 0
រង្វាន់លួងចិត្ត៣ខ្ទង់
ABCD
0 8 8
8 8 4
0 5 1
5 1 7
3 7 7
7 7 4
9 9 7
9 7 0
រង្វាន់លួងចិត្ត២ខ្ទង់
ABCD
0 8
8 8
8 4
0 5
5 1
1 7
3 7
7 7
7 4
9 9
9 7
7 0