ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តារអតិថិជនដែលមានបំណងយកឆ្នោតកីឡាជាតិទៅលក់បន្ត អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ023 912 345 និង023​ 987 654

វិធីទាញយកនូវការប្រើប្រាស់កម្មវិធីឆ្នោត

     វិធីសាស្ត្រទាញយកកម្មវិធីលក់ឆ្នោត


 

    ការណែនាំប្រើប្រាស់កម្មវិធីលក់ឆ្នោត