ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តារអតិថិជនដែលមានបំណងយកឆ្នោតកីឡាជាតិទៅលក់បន្ត អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ023 912 345 និង023​ 987 654

App Download

              

ទាញយកកម្មវិធីចាក់ឆ្នោត សំរាប់ភ្នាក់ងារលក់(1)
 

ទាញយកកម្មវិធីចាក់ឆ្នោត សំរាប់ភ្នាក់ងារលក់

ទាញយកកម្មវិធីចាក់ឆ្នោត សំរាប់ផ្នែកលក់ (2)

ទាញយកកម្មវិធីចាក់ឆ្នោត សំរាប់ផ្នែកលក់

ទាញយកកម្មវិធីឆ្នោតកោស សំរាប់ផ្នែកលក់

ទាញយកកម្មវិធី សំរាប់គ្រប់គ្រងស្តុក

 


ការណែនាំប្រើប្រាស់កម្មវិធីលក់ឆ្នោត