ក្រុមហ៊ុនឆ្នោតកីឡាជាតិ សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បណ្តារអតិថិជនដែលមានបំណងយកឆ្នោតកីឡាជាតិទៅលក់បន្ត អាចទំនាក់ទំនងទៅកាន់លេខ023 912 345 និង023​ 987 654


ទាញយកកម្មវិធីចាក់ឆ្នោត 

ទាញយកប្រពន្ធ័សំរាប់គ្រប់គ្រង

ទាញយកកម្មវិធីចាក់ឆ្នោត

 

ទាញយកកម្មវិធីចាក់ឆ្នោត

 

 

 


How to use lottery's sale system